Хипотиродизам и срце

Хипотиродизам и срце

Чувствувам тегоби во градите, брзо се заморувам… Одненадеж ми се појави покачен крвен притисок..Дали треба да ја проверам тироидната жлезда?

Тироидеата е жлезда која го регулира целокупниот метаболизам на телото и промените во нејзината функција предизвикуваат специфични и неспецифични симтоми. Многу често се случува нејзината намалена или засилена функција да влијаат на срцето и кардиоваскуларниот систем (покрај останатите органи) и оттаму мноштво од симптомите се кардиолошки, па неретко дијагнозата на тиродните заболувања започнува со кардиваскуларна презентација.

Намалената функција на тироидеата – хипотироидизам како и субклиничката форма, се смета дека засегаат околу 10% од популацијата. Тироидните хормони имат важна улога во срцевата функција и васкуларната физиологија и поради тоа хипотиреозата предизвикува сериозни кардиоваскуларни промени, затоа во последно време од голем интерес е влијанието на субклиничката хипотиреоза врз срцето и крвните садови.

За хипотиреоза зборуваме кога имаме јасна слика за намалена функција која покрај типичните симптоми (замор, намалена концентрација, поспаност, пораст на телесната тежина, сува кожа, косопаст, пореметен менструален циклус итн) како и покачен тиреостимулаторен хормон ТСХ над горната граница, а намален слободен тироксин или ФТ4. Субклиничката форма пак, ја карактеризира уредна концентрација на ФТ4 со благо покачен ТСХ.

Кои се кардиоваскуларните и метаболните последици на хипотиреозата

Тироидните хормони дејствуваат на срцето и крвните садови преку одредени рецептори (ТРХ) кои потоа пренесуваат информација во срцевите или клетките на крвните садови и оттаму, намалената концентрација има како последица намалена еластичност и растегливост на левата комора и намален ударен волумен, намалена продукција на азотен моноксид кој е моќен вазодилататор па оттаму зголемена крутост на крвните садови и зголемен периферен отпор. Во целина, кардиоваскуларниот систем станува нееластичен, тром, зголемен е периферниот отпор, покaчeн е крвниот притисoк и доколку целата состојба остане нетретирана, можен е развој на срцева слабост.

Но, тироидните хормони истотака влијаат на синтезата на ренин-ангиотензин-алдостерон системот, поради што на уште еден начин е предизвикан пораст на дијастолниот крвен притисок и појава на дијастолен покачен крвен притисок.Hypothyroidism is a commonly encountered clinical condition with variable prevalence. It has profound effects on cardiac function that can impact cardiac contractility, vascular resistance, blood pressure, and heart rhythm. With this review, we aim to describe the effects of hypothyroidism and subclinical hypothyroidism on the heart. Additionally, we attempt to briefly describe how hypothyroid treatment affects cardiovascular parameters.

Недостигот на тиродините хормони резултира со намалена срцева фреквенција, поради намалена стимулација на рецеторите во срцевиот спроводен систем.

Изразената хипотиреоза може да се манифестира и со излив на течност во срцевата ќеса.

Хипотиреозата влијае на метаболизмот на мастите, намалена експресија на ЛДЛ рецепторите во црниот дроб и намалена активност на ензимите кои ги разложуваат мастите, па се јавува пораст на ЛДЛ (лошиот) холестерол. Истотака, се забележува пораст на маркерите на инфламација, Ц реактивниот протеин ЦРП и хомоцистеин како и појава на инсулинска резистенција, сето тоа води кон забрзана атероматоза на крвните садови и нивно стареење.

Кои се кардиоваскуларните проблеми при хипотиреоза?

Врз основа на гореспоменатите патофизиолошки механизми, пациентите се жалат на замор, покачен крвен притисок, поретко на прескоци во работата на срцето, а при дијагностичките постапки може да се утврдат абнормалност во метаболизмот на маснотиите, гликемијата, инфламаторните маркери како и знаци за атероматоза.

Лекување

Навременото лекување на основното заболување има одлична прогноза. Во секој случај, функцијата на тироидеата треба да се интерпретира внимателно, особено кај возрасни лица каде граничната или благо покачената вредност на ТСХ, треба да се процени не само лабортаориски туку и клинички пред да се започне со терапија.

Срцев удар, дали навистина може да се спречи?

Срцев удар, дали навистина може да се спречи?

Чувствувам отежнато дишење кога се движам… Ме разбуди болка во градите…

Дали навистина можеме да го спречиме срцевиот удар?

Срцевиот удар е најчеста причина за смртност во споредба со останатите срцеви заболувања, но и во однос на останатите болести воопшто. Притоа, машкиот пол е доминатно засегнат за да женскот пол веќе околу 60г возраст се  изедначува во тој тренд.

Честопати кога ќе слушнеме дека некому му се случил срцев удар или тој бил дури и фатален, се прашуваме дали тоа било неизбежно и едноставно морало да се случи. Но, потоа, многу често дознаваме дека засегнатиот имал одредени вродени или стекнати предиспозиции кои иако латентни, невоочливи, како да чекале момент да дојдат на светло.

Болката во градите може да се јави од различни причини: од срцето, односно коронарните артреии, од аортата, плеврата, од белите дробови, од хранопроводот, но и од коските и зглобовите на градниот кош.

Општо е познато дека срцевиот удар се случува како резултат на целосно зачепување на една или повеќе од срцевите артерии, коронарки и притоа тоа зачепување може да настане нагло, во претходно навидум здрава, нестенотична артерија или пак во артерија во која процесот на стеснувањето се одвивал постепено, во подолг временски период. Делот од срцевиот мускул, кој останал без крвоток, доколку не се реагира наверемно,претпува усхемија и потоа изумира, што всушност значи инфаркт.  Овој процес на стеснување на срцевите артерии се нарекува атероматоза и кога се јавува во помлада возраст (40год за мажи или 50 год за жени) зборуваме за предвремена атероматоза, односно забрзано стареење на крвните садови.

Причини кои доведуваат до забрзано стареење на крвните садови се генетски, но и нашиот начин на живеење кој може да ни донесе покачен крвен притисок, покачени маснотии, скриена или манифестна шеќерна болест, пушењето, седентарниот начин на живеење, хроничниот стрес…Сите тие можат редвремно да ги остарат крвните садови.

Но, постојат одредени вродени аномалии како аневризматски проширувања на крвните садови, анатомски аномалии, зголемена тромбогеност на крвта кои можат да го блокираат протокот во  крвните садови.

За да можеме да го пресметаме индивидуалниот ризик од срцев удар, обично користиме еуроскоре калкулатор (формулиран од европското здружение за кардиологија) кој ги зема предвид различните фактори (пол, возраст, генетски предиспозиции, покачен крвен притисок, холестерол, гликемија, претходен срцев настан) и со него утврдуваме колкави се ризиците од таков настан во следните 10 години.

На пример маж на 45г возраст, пушач, кој има покачен крвен притисок веќе треба да биде подложен на  основните кардиолошки испитувања како екг, ехокардиографија и корорнарен стрес тест.

Од друга страна, пациентот со одредени ризик фактори, кој веќе се жали на болка во градите особено при напор, не алармира дека треба детално и темелно да ја иследуваме таа градна болка се додека не се докаже нејзината причина.

Кардиолошкиот преглед, особено коронарниот стрес тест ни служат како драгоцена алатка за тестирање на крвните садови на срцето. Со екг и ултразвук на срцето ја прецизираме состојбата на срцевиот мускул и останатите структури, тие се и еден вид меморија (огледало) за претходни збиднувања, на пр, дали пациентот имал покачен крвен притисок, прележал воспаление на срцевиот мускул, дали има вродени аномалии на залистоците итн.. Со стрес тестот  го цениме капацитетот на срцевиот мускул да изврши работа во  услови на зададен напор и еластичноста на срцевите артерии во текот на тој напор и непосредно со него.

Стрес тест може да се изведе на подвижна трака или на ерговелосипед при што потребно е да се постигнат 85% од максимално предвидениот напор изразен во метаболни еквиваленти или вати. Во последно време стрес тестот се комбинира со стрес ехокардиографија со што се зголемува прецизноста во дијагностицирање на коронарна болест, но и други заболувања на срцевиот мускул и структури.

Во тој смисол, оправдана е изреката Миокардот е време бидејќи навременото откривање на проблем во циркулацијата го чува срцевиот мускул здрав, неоштетен.

Ординацијата на др Маја Шушлевска има долгогодишно искуство  во навремено и прецизно дијагостицирање на коронарна болест на срцето користејќи современи, напредни техники во кардиологијата, ехокардиографијата и стрес тест на пoдвижна трака.

Преку услугата kardiopuls.mk пациентите можат да ги закажат неопходните кардиолошки испитувања и да добијат дополнителни информации.

 

 

 

 

Атеросклероза на срцевите коронарни садови

Атеросклероза на срцевите коронарни садови

Атеросклероза на срцевите коронарни садови и срцев удар, како да се препознае и дијагностицира?
Кога треба да направиме стрес тест?

Стеснување на крвните садови на срцето и нивното запушување се едни од најчестите заболувања во денешно време и се причина за срцева слабост или смрт.

Но, дали може навремено да се препознаат симптмите и да се дијагностицира стеснувањето на крвните садови кај општата популација и особено кај ризичните групи на пациенти?

Во современата кардиологија се користи алатка со која се пресметува индивидуалниот ризик од срцев удар, а се нарекува еуроскоре калкулатор (формулиран од европското здружение за кардиологија) кој ги зема предвид различните фактори (пол, возраст, генетски предиспозиции, покачен крвен притисок, холестерол, гликемија, претходен срцев настан). Со него утврдуваме колкави се ризиците од таков настан во следните 10 години.

Драгоцена е улогата на стандардните методи на кардиолошка евалуација ЕКГ и ехокардиографија со помош на кои се проценува состојбата на срцевиот мускул, се анализира неговата функција, како и на дополнителните структури, залистоци, срцевата ќеса перикардиум, како и големите крвни садови. Но, овие методи дополнително стануваат попрецизни со примена на коронарниот стрес тест со кој го цениме капацитетот на срцевиот мускул да изврши работа во  услови на зададен напор и еластичноста на срцевите артерии во текот на тој напор и непосредно по него.

Стрес тест може да се изведе на подвижна трака или на ерговелосипед при што потребно е да се постигнат 85% од максимално предвидениот напор изразен во метаболни еквиваленти или вати. Во последно време стрес тестот се комбинира со стрес ехокардиографија со што се зголемува прецизноста во дијагностицирање на коронарна болест, но и други заболувања на срцевиот мускул и структури.

Пoкачен крвен притисок – Хипертензија

АБПМ Холтер за мерење на крвниот притисок

Овој Холтер е најпрецизниот метод за потврдување на дијагнозата за покачен крвен притисок и со неговата примена се намалува непотребното лекување на оние луѓе кои немат покачен крвен притисок во суштина.  Истотака, покажано е дека тој е супериорна метода за да се предвидат компликации од истиот.

Кога е потребно амбулаторно мерење на крвниот притисок?

  • Гранична хипертензија
  • Варијабилен притисок
  • Кога се сомневаме на Бел мантил хипертензија
  • Резистентна (отпорна на терапија) хипертензија
  • Хипертензија во бременост
  • Хипертензија кај постари лица
  • хипотензија при станување
  • Како водич во лекувањето на хипертензијата
  • Како прогностичка алатка за кардиоваскуларни компликации