Услуги 

Ви понудиме вам и на вашето семејство целосна здравствена заштита во која било фаза од животот. 

УСЛУГИ

Како можеме

Да ти помогнеме?

ЕКГ

Ехокардиографија

Коронарен стрес тест

Стрес ехокардиографија

24 часовен Холтер ЕКГ запис

АБПМ Холтер

Напредна ехокардиографија Global loogintudinal strain GLS

Васкуларен ултразвук – доплер на крвни садови

Ехо на тиродиеа и паратироидеа

Ехо на абдомен

ЕКГ

Ехокардиографија

Коронарен стрес тест

Стрес ехокардиографија

24 часовен Холтер ЕКГ запис

АБПМ Холтер

Напредна ехокардиографија Global loogintudinal strain GLS

Васкуларен ултразвук – доплер на крвни садови

Ехо на тиродиеа и паратироидеа

Ехо на абдомен

Не одложувајте,

грижете се за себе сега.